ფიზიკის კლუბი „ევრიკა“

  • ფიზიკური მოვლენებისა და კანონზომიერებების უკეთ აღთქმა და გააზრებას
  • თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით,  ექსპერიმენტის დაგეგმვა და მიღებული შედეგების ანალიზი
  • პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება და მიღებული შედეგების ანალიზი და განზოგადება
  • მოსწავლეების დაინტერესება მეცნიერული კვლევებითა და სიახლეების ძიების სურვილით
  • ფიზიკური მოვლენების კვლევის თანამედროვე მეთოდებისა და თეორიული ცოდნის დააკავშირება ყოველდღიურ მოვლენებთან
  • სახალისო ფიზიკა                      
სასწავლო-კვლევით კონფერენცია
გასვლითი გაკვეთილი ბუნებაში
კლასებს შორის ურთიერთპატივისცემის სტიმულირების ხელშემწყობი აქტივობა