კლუბის მიზანია:

  • სკოლაში არაფორმალური განათლების განვითარება
  • მოსწავლეთა აქტიურ მოქალაქეებად  აღზრდა, მათი ჩართვა სხვადასხვა პროექტებსა და ღონისძიებებში  
  • სამოქალაქო ინიციატივებისა და აქტივობების ხელშეწყობა
  • მცირე გრანტების მოძიება
  • თანასწორ-განმანათლებლების ინსტიტუციის ხელშეყობა; ადვოკატირება სკოლისა და თემის აქტუალურ საკითხებზე
  • მოსწავლეთა თავისუფალი დროის რაციონალური გამოყენება
  • არაფორმალური განათლების ძირითად სახეობად სამართლებრივ თემებზე დებატების, ადვოკატირების პროექტებისა და სხვა შემეცნებით-ანალიტიკური აქტივობების გამოყენება
  • საკუთარი სამოქალაქო აქტივობებისა და შესაძლებლობების რეალიზება
  • საზოგადოებისათვის სასარგებლო პროექტების განხორციელება
  • მოსწავლეების სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება, დაკვირვების, ორგანიზაციული და გუნდური მუშაობის პრინციპების გამომუშავება.
იკვებე, რომ იცხოვრო…არ იცხოვრო „ჭამისთვის“!!!