იურიდიული დოკუმენტაცია

ერთწლიანი და ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმები

– ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2024-2025 წლები
– დანართი N 2. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-I
– დანართი N 3. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-II
– დანართი N 4. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-III
– დანართი N 5. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-IV
– დანართი N 6. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიზნობრივი პროგრამები
– დანართი N 7. 6 წლიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2027)
– დანართი N 8. 6 წლიანი სამოქმედო გეგმა ჩაშლილი (2021-2027)
– შვიდწლიანი განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2024-2031 წლები

სხვა დოკუმენტები

– სასკოლო სასწავლო გეგმა
– სკოლის დებულება
– შინაგანაწესი
– არჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები
– დანართი N 4. ერთიანი საქმისწარმოების დებულება
– მოსწავლეთა ჩარიცხვის, საფეხურის დაძლევის, მობილობის და სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის წესი
– უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები
– ბრძანება შპს ელიტური სკოლა გორდას უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესის და პირობების დამტკიცების თაობაზე
– დანართი უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები
– შპს ელიტური სკოლა გორდას ავტორიზაციის შესახებ