იურიდიული დოკუმენტაცია

ერთწლიანი და ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმები

დანართი N 1. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 2021-2022 სასწავლო წელი
დანართი N 2. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-I
დანართი N 3. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-II
დანართი N 4. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-III
დანართი N 5. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიმართულება-IV
დანართი N 6. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის მიზნობრივი პროგრამები
დანართი N 7. 6 წლიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2027)
დანართი N 8. 6 წლიანი სამოქმედო გეგმა ჩაშლილი (2021-2027)

სხვა დოკუმენტები

სასკოლო სასწავლო გეგმა
სკოლის დებულება
შინაგანაწესი
არჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები
დანართი N 4. ერთიანი საქმისწარმოების დებულება
დანართი N 5. დისტანციური სწავლების ორგანიზების გეგმა
დანართი N 7. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციისგან დაცვის გავრცელების პრევენციის და რეაგირებათა გაიდლაინი
უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები
ბრძანება შპს ელიტური სკოლა გორდას უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესის და პირობების დამტკიცების თაობაზე
დანართი უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები